Aktualności

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
Szanowni Rodzice Serca,
w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – dalej: RODO), które reguluje postępowanie z danymi osobowymi w całej Unii Europejskiej, zgodnie z art. 13 informujemy, że:
1. Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe (Administratorem danych osobowych) jest Nyatri – Fundacja Pomocy Dzieciom Tybetu i Himalajów z siedzibą przy ulicy Warszawskiej 31/20, 61-113 Poznań, REGON: 300089545, NIP: 7822332341, KRS: 0000237519.
2. Z Administratorem może Pan/Pani skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc na adres: NYATRI – Fundacja Pomocy Dzieciom Tybetu i Himalajów, ul. Matejki 66 m.8 60-771 Poznań lub mailowo, pisząc na adres: fundacja@nyatri.org .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania Adopcji na Odległość, tj. w celu utrzymywania kontaktu pomiędzy 4 podmiotami biorącymi udział w tym przedsięwzięciu: Fundacja Nyatri, Bon Childrens’ Home (miejsce przebywania adoptowanych na odległość dzieci – dalej BCH), Rodzice Serca, Adoptowane na Odległość Dziecko na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przetwarzanie jest niezbędne m.in. do prowadzenia korespondencji listownej w celu zapewnienia m.in. wsparcia emocjonalnego adoptowanemu na odległość dziecku.
4. Przetwarzane są m.in. takie dane jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, płeć, numer telefonu, adres e-mail.
5. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie zidentyfikowanej osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby, ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących, naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest wyłącznie BCH i zaadoptowane na odległość dziecko. Tym samym Administrator oświadcza, że przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy tj. do Indii, gdzie na terenie obozu dla uchodźców tybetańskich mieści się BCH. Administrator oświadcza, że nie przekazuje danych osobowych do organizacji międzynarodowych ani nie korzysta z usług podwykonawców, którzy przekazują dane osobowe.
7. Administrator może udostępnić dane osobowe jedynie podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa np. organom władzy publicznej, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te organy ich zadań.
8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres adopcji serca oraz zgodnie z przepisami prawa.
9. Informujemy, że Pani/Pan posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych poprzez złożenie stosownego pisemnego wniosku i przesłanie go na adres korespondencyjny Fundacji Nyatri: NYATRI – Fundacja Pomocy Dzieciom Tybetu i Himalajów, ul. Matejki 66 m.8 60-771 Poznań.
10. Każdy z Rodziców Serca, który uważa, że jego prawa dotyczące ochrony przetwarzania danych osobowych są łamane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych lub zażądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych może skutkować odmową realizacji Adopcji na odległość przez Nyatri.
12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Z poważaniem
Pracownicy Fundacji Nyatri